Naar inhoud

Klaargestoomd voor de toekomst

UNESCO-waardige inrichting terrein

Een verbetering van het terrein zal resulteren in een UNESCO-waardige inrichting. Dit zal leiden tot een grotere populariteit van het Woudagemaal en daarmee tot nog hogere bezoekersaantallen en betere exploitatie. En dus meer goodwill, draagvlak en zichtbaarheid van de plek en de regio. 

Het Woudagemaal gezien vanaf de brug over het Stroomkanaal.
Het Woudagemaal gezien vanaf de brug over het Stroomkanaal.

Recht doen aan robuuste uitstraling

 Met de gebiedsvisie wordt uitvoering gegeven aan de VER-doelstellingen voor het werelderfgoed: planologische borging, recreatieve/toeristische ontwikkeling, duurzame instandhouding en bekendheid/zichtbaarheid Werelderfgoed. Maar ook aan de veiligheidsdoelstelling van het Waterschap. Het resultaat is een hoogwaardige kwaliteit die recht doet aan de robuuste ingenieursuitstraling van het Woudagemaal en die aantrekkelijk is voor bezoekers.

Handvatten voor gemeente

In de omgevingsvisie en het herinrichtingsplan is een goede balans gevonden tussen de exploitatie en wat het gemaal aan externe druk kan hebben. De visie geeft de gemeente voldoende handvatten om een betere bescherming in bestemmingsplannen vast te leggen. Ook dat sluit aan bij de visie vanuit de VER: je hoeft iets niet als monument aan te wijzen, je kunt het ook via bestemmingsplannen beschermen.

Beleid brengt spanning mee

Aan de ene kant wil Nederland de werelderfgoederen in de etalage zetten. In de beleidslijnen van het Rijk staat: meer zichtbaarheid, herkenbaarheid, beleefbaarheid. Maar het beleid om meer bezoekers te trekken, brengt dus eigenlijk ook problemen mee. Als er dan meer bezoekers komen, willen ze ook allemaal een kopje koffie. En het liefst kopen ze ook allemaal nog een boekje, voor de extra inkomsten. Het monument zelf is tegenwoordig maar een klein onderdeel van de exploitatie.

Druk op de ketel

De herinrichting van de omgeving wordt nu gefaseerd uitgevoerd, mede op basis van VER-gelden. Die subsidies hebben het proces wel onder tijdsdruk gezet, waardoor de plannen niet helemaal zijn uitgekristalliseerd. Betrokkenen menen dat er eigenlijk wat meer tijd nodig was om bepaalde dingen goed af te kaarten. Maar niemand wilde de kans laten liggen.

Gestart met herinrichting

Concreet resultaat is dat begin 2017 met alle betrokkenen het herinrichtingsplan en het beeld- en vormentaaldocument is vastgesteld. Dat betekent dat alle betrokken partijen (Wetterskip Fryslân, provincie Friesland, gemeente De Friese Meren en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) zich kunnen vinden in de voorstellen en zich conformeren aan de gemaakte afspraken in de documenten. Ook zijn aan het begin van het jaar de bomen gekapt op de Gemaalweg, waardoor deze tijdelijk een kaal aanzien heeft. Een ingrijpende maar noodzakelijke ingreep. De populieren zullen niet herplant worden maar vervangen worden door iepen. En ten slotte is een start gemaakt met de uitwerking van de parkeerplaats. Op basis van het technisch ontwerp door Land-ID gaat het Wetterskip Fryslân aan de slag om de omgevingsvergunning aan te vragen en zullen de omwonenden worden geïnformeerd.

Contact

profielfoto van Nanette de JongNanette de Jong

Adviseur Bouwkunde

n.de.jong@cultureelerfgoed.nl 033-4217629