Naar inhoud

Inzicht mogelijke locaties waardevolle begraven landschappen

Naar een geo-archeologische zoneringskaart voor de Noordzee

Activiteiten in de zeebodem kunnen cultuurhistorie onderwater schaden. Een kaart met het archeologische potentieel is cruciaal bij projectplanning.

In de Noordzee vinden uiteenlopende activiteiten plaats: de aanleg van windmolenparken, vaargeulen, kabels, olie-, gas- en zandwinning. Dergelijke projecten kunnen niet alleen cultuurhistorisch waardevolle scheepswrakken maar ook prehistorische landschappen en vondsten uit de steentijd die zich in de zeebodem bevinden schaden.

Van dit archeologisch potentieel van de Noordzeebodem is een indicatieve kaart gemaakt. Hiermee is in te schatten waar archeologie aanwezig kan zijn. De kaart biedt bescherming en meer zekerheid bij projectplanning.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: