Naar inhoud

Effectmeting windturbines bij Kinderdijk

Een nieuwe rij molens aan de horizon?

Het terrein van Nedstaal in Alblasserdam is een zoeklocatie om vijf windturbines te plaatsen. In de plannen hebben deze elk een ashoogte van 105 meter, een rotordiameter van 100 meter en een tiphoogte van 155 meter. Zichtbaarheid vanaf het molencomplex Kinderdijk heeft effect op de OUV. Een Heritage Impact Assessment (HIA) moet uitsluitsel geven.

Onderhoudswerkzaamheden aan de Nederwaardmolen no. 7, Kinderdijk

Speciaal instrument

De provincie Zuid-Holland heeft om haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen meerdere locaties voor windenergie aangewezen. De locatie Nedstaal in Alblasserdam is er hier eentje van. Vanwege de verwachte effecten op werelderfgoed Kinderdijk geeft de provincie het bureau Land-id opdracht een HIA uit te voeren. Dit is een door UNESCO en ICOMOS ontwikkeld instrument, speciaal geschikt om de impact op de uitzonderlijke universele waarde (OUV) van een werelderfgoed vooraf vast te stellen.

Geen besluit maar argument

Een HIA is niet geschikt voor kleine aanpassingen, het is inzetbaar voor grote(re) ruimtelijke ontwikkelingen of ingrepen. En die hoeven niet per se binnen de begrenzing of bufferzone van het werelderfgoed plaats te vinden, dat kan ook verder daarbuiten zijn. De eindrapportage is geen besluit, maar geeft voeding om beslissingen te nemen. Een HIA biedt een kapstok om bepaalde plannen te bespreken. Bij verwachte effecten op het visuele beeld van een werelderfgoed, zoals hoogbouw en windturbines, is het instrument zeer goed bruikbaar.

Transparantie in bestuurlijke afweging

Het doel van de HIA naar de windturbines in de nabijheid van Kinderdijk is een goed beeld te krijgen van de risico’s die de plannen vormen voor de status van het werelderfgoed. Voor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bieden de conclusies een transparant en onafhankelijk advies. Deze geldt als basis voor de afweging wel of niet de windenergielocatie te ontwikkelen en onder welke voorwaarden.

“Men vindt de HIA als onafhankelijk instrument prettig, het biedt een bepaalde objectiviteit." -

Guido Mauro, adviseur archeologie en cultuurlandschap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed