Naar inhoud

Een wederopbouwwijk met een goed verhaal

Draagvlak voor cultuurhistorie

Een deel van de naoorlogse woonwijk Kerschoten is door het Rijk aangemerkt als wederopbouwgebied van nationaal belang. Het doel hiervan is de bijzondere kenmerken op wijkniveau te behouden. Maar een wijk staat niet stil, duurzaamheid is bijvoorbeeld een actuele opgave. Om te opereren op het snijvlak van behoud en ontwikkeling is draagvlak voor cultuurhistorie onder zowel bewoners als bestuurders nodig.

Ventweg naast de Edisonlaan in Kerschoten, Apeldoorn. (Foto: ©RCE)
Ventweg naast de Edisonlaan in Kerschoten, Apeldoorn. (Foto: ©RCE)

Selectie als wederopbouwgebied is gangmaker

Na opname in de selectie van dertig wederopbouwgebieden van nationaal belang is op bestuurlijk vlak het nodige in gang gezet. De eerste stappen zijn gezet om een ontwikkelingsgericht beeldkwaliteitsplan met onder andere welstandseisen te maken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Apeldoorn gaven hiertoe opdracht. Ook is gekeken of de bestemmingsplannen aangepast moesten worden met het oog op de wederopbouwkwaliteiten. Als beide producten gereed zijn, zullen ze samen zorgen voor bescherming van de cultuurhistorische waarden, met oog voor doorontwikkeling van de wijk.

Cultuurhistorie is van iedereen

De gemeente kan cultuurhistorische waarden beschermen in een bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan of beheerplan openbare ruimte. Maar wat nog belangrijker is, is de waardering bij bewoners. En ook een positieve houding van de woningbouwcorporaties en het consortium Kerschoten energieneutraal is van belang. Kortom, een zorgvuldige omgang met de cultuurhistorische kwaliteiten heeft de steun van politiek, bewoners én maatschappelijke partijen nodig.

Zelf doen en aanhaken bij anderen

Om de betrokken partijen bewust te maken van die kenmerkende cultuurhistorische kwaliteiten zijn eigen activiteiten georganiseerd maar is ook meegedraaid met andere activiteiten van andere partijen. Voorbeelden van dit laatste zijn de Open Monumentendag, het jubileum van belangenvereniging Het Appèl en CODA Archief dat graag meer foto’s wilde. In de praktijk betekende dit dat er geregeld gesprekken waren tussen betrokken partijen en dat ze elkaar wisten te vinden. Het vertellen van het cultuurhistorische verhaal was een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente en andere partijen in het gebied.

“Kerschoten heeft straten die niet haaks op elkaar staan, maar net iets schuin, zodat je overal een weids perspectief hebt.”

Henry Huiskamp, stedenbouwkundige gemeente Apeldoorn