Naar inhoud

Een deltaplan voor erfgoed

Kustlijn met sterke identiteit

Door het onderzoek is er nu voor het eerst een landsdekkend overzicht van de cultuurhistorie van de kust. Het Masterplan Kust en erfgoed geeft belangrijke elementen een plaats in kustplannen: bescherming, benutting, doorontwikkeling en beleefbaar maken.

Beeld Atlantikwal onderdeel. RCE.
Het Nederlands kustgebied bevat een lange militaire kustverdediging, de Atlantikwall.

Koers op hoofdlijnen

In het Masterplan is de cultuurhistorische koers van het kustgebied op hoofdlijnen uitgestippeld aan de hand van vier onderwerpen of uitgangspunten:

  • De kenmerkende afwisseling tussen duinen, dammen en dijken moet het uitgangspunt blijven bij het versterken van de kust.
  • De karakteristieke, fijnmazige infrastructuur moet worden behouden en versterkt.
  • De samenhang van de militaire kustverdediging (zoals de Atlantikwall) moet duidelijker worden.
  • De eigen specifieke identiteit van kustplaatsen en eilanden zijn uitgangspunten bij ontwikkeling en herstructurering.

 

Volop kansen voor synergie

Voor de Waddenkust, de Hollandse Kust en de Estuariumkust (Zeeland) zijn de uitgangspunten vervolgens globaal uitgewerkt. Een nadere invulling kregen Eems-Dollard, Zandvoort, Hoek van Holland, Vlissingen&Breskens. Op basis van de specifieke historische kenmerken, ambities en opgaven zijn voor deze locaties steeds de kansen voor synergie beschreven. Synergie van erfgoed en kustveiligheid.

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335