Naar inhoud

Hoe je een agrarisch gebied voorbereidt op de toekomst

Aanpak: Onderzoek in polders geeft tips voor toekomst

Hoe breng je de cultuurhistorische situatie in een gebied in kaart? De onderzoekers gebruikten een combinatie van onderzoekstechnieken.  De betrokkenheid van zeer uiteenlopende partijen bij het project was van groot belang. Boeren en activisten, beleidsmakers en ondernemers, waterschappen en belangengroepen: allemaal  zijn ze geraadpleegd. In ieder studiegebied zochten de onderzoekers een ambassadeur. Alle ambassadeurs hadden een netwerk in het gebied en konden de juiste contacten leggen.

vergezicht veenweidelandschap
Er zijn 5 veenweidegebieden geselecteerd voor het onderzoek

Interviews op locatie

De onderzoekers begonnen met interviews op locatie: met melkveehouders, boomkwekers, activisten en ondernemers. Doel was om zicht te krijgen op de cruciale opgaven in het gebied en de bedrijfsvoering. Deze interviews resulteerden in ‘mindmaps’ van stromen en tendensen op gebiedsniveau.

Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling

De volgende stap was het in kaart brengen van enkele grootschalige ontwikkelingen en gegevens rond de gebieden, zoals vergrijzing, inkomen en werkgelegenheid in de recreatieve en culturele sector. Ook beschreef men de cultuurhistorische ontstaansgeschiedenis van de Hollandse veenweidegebieden in het algemeen. Per studiegebied brachten de onderzoekers de ontwikkeling globaal in kaart gebracht vanaf de 19e eeuw tot nu.

Workshops met belanghebbenden

Op basis van de basisinformatie organiseerden de onderzoekers  workshops met belanghebbenden in vier van de vijf studiegebieden. In de workshops stond de gebiedsproblematiek op de agenda. Ook mogelijke oplossingen zijn in deze workshops besproken. Aanwezig waren melkveehouders, boomkwekers, beleidsmakers (gemeente, provincie), ondernemers, burgers, waterschappen en belangengroepen. Ook experts van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, DS landschapsarchitecten en Vereniging Deltametropool waren bij de workshops aanwezig. Om de nieuwe relatie tussen stad en land tegelijkertijd met agrarische schaalvergroting te kunnen duiden, maakte men gebruik van een referentiegebied waar de stad geen rol speelt, de polder Ruige Weide bij Oudewater. 

Contact

Henk BaasHenk Baas

Programmaleider Levend Landschap

h.baas@cultureelerfgoed.nl 033-4217670