Naar inhoud

Hoe je een agrarisch gebied voorbereidt op de toekomst

Resultaat: Verschillende meningen geven goede resultaten

Debatbijeenkomst: Op 27 juni 2014 presenteerden Vereniging Deltametropool, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DS Landschapsarchitecten het rapport ‘Veenweidegebied van de Deltametropool’. In deze bijeenkomst zagen veel belanghebbenden uit alle studiegebieden elkaar voor het eerst.

maaien van een weiland
Het veenweidegebied moet actief worden onderhouden om het geschikt te houden voor landbouw

Conclusies van het onderzoeksrapport

Het rapport bundelt de overeenkomsten, verschillen, conclusies en aanbevelingen uit de analyse en de workshops. Enkele hoofdconclusies van de onderzoekers: 

Boeren blijken meer aan hun hoofd te hebben dan landschap

Uit de interviews en workshops bleek dat boeren het veenweidegebied actief moeten onderhouden om het geschikt te houden voor landbouw – maar vaak hebben ze meer aan hun hoofd. Dat is in de eerste plaats natuurlijk hun bedrijf. De komende generatie boeren is meer dan de huidige geïnteresseerd in grote bedrijven en professionaliteit. Dat geldt ook voor nevenactiviteiten (zoals streekproducten).

Recreatie is niet altijd welkom

Dagjesmensen en toeristen zijn niet altijd welkom in het veenweidegebied. Veel boeren zien hen als lastig. Wensen van toeristen staan de ambities van de boeren in de weg: boeren willen aan schaalvergroting doen, toeristen zijn juist gesteld op het romantische beeld van de koe in de wei dat is ontstaan door de huidige versnippering. Overigens zijn het niet alleen boeren die schaalvergroting als noodzakelijk zien. Schaalvergroting is economisch noodzakelijk om het veenweidelandschap in stand te houden en om de prijzen voor consumenten te verlagen.

Relatie met stad heeft grote invloed op veenweidegebieden

Van de vijf poldergebieden die meededen aan het onderzoek lagen er vier in de buurt van een stad, terwijl bij één gebied de stad geen rol speelde. Het blijkt dat de relatie met de stad een belangrijke rol speelt in veenweidegebieden. In de veenweidegebieden dichtbij de steden heerst een veel grotere overlegcultuur dan in de gebieden die op zichzelf liggen. Dat heeft er vooral mee te maken dat er nabij steden veel meer ruimtedruk is. Niet zozeer vanwege stadsuitbreiding, maar omdat boeren aan schaalvergroting willen doen. Ook natuur en recreatie hebben ruimtelijke wensen. De omgeving komt daarmee onder druk te staan.

Conclusies krijgen vervolg in expert meeting

Tijdens een expertmeeting met beleidsmakers zijn de conclusies van het onderzoek besproken. De beleidsmakers zullen uiteindelijk vorm geven aan de toekomst van de veenweidegebieden. De onderzoekers willen ook nog graag spreken met de bestuurders die over die toekomst beslissen. 

Contact

Henk BaasHenk Baas

Programmaleider Levend Landschap

h.baas@cultureelerfgoed.nl 033-4217670