Naar inhoud

Hoe je een agrarisch gebied voorbereidt op de toekomst

Aanleiding en doel: Ontwikkelingen veenweidegebied krijgen staartje

Veenweidegebieden in West-Nederland staan aan de vooravond van grote veranderingen:

  • In de landbouw vervallen in 2015 de melkquota die tot nu toe een rem op de schaalvergroting waren;

  • De inklinking van het veen zorgt voor stijgende kosten van waterbeheer;

  • Door vergrijzing en krimp veranderen wensen van bewoners;

  • De groei van de aantallen dagjesmensen heeft grote gevolgen voor boeren en landschap;

  • Vanuit de overheid zijn er steeds minder middelen om de kwaliteit van het landschap te handhaven. 

uitzicht over een weide met schapen en koeien
Recreanten zijn niet overal even welkom in het veenweidegebied

Gevolgen van verandering

Deze veranderingen in de veenweidegebieden van West-Nederland zullen invloed hebben op de toekomst van het gebied. Wat zal er veranderen  en wat zullen de gevolgen zijn? Dat was de insteek van het onderzoek dat de Vereniging Deltametropool uitvoerde. Niet naar deelproblemen zoals bodemdaling en waterbeheer, cultuurhistorie of economie, maar een integraal onderzoek dat alle partijen in de polder betrekt, zodat er genoeg draagvlak is om iets te doen met de resultaten. Soms kunnen belangen van partijen elkaar versterken: denk aan een waterschap dat op zoek is naar een inundatiegebied, terwijl elders een natuurorganisatie juist op zoek is naar natte velden voor watervogels.

Onderzoek in vijf veenpolders

De Stichting Deltametropool voerde het onderzoek uit in vijf veenpolders. In elke polder staat de vraag centraal hoe het landschap er over twintig jaar uit zal zien.  

  • De polder Ruige Weide bij Oudewater:  in de polder Ruige Weide staan geen ontwikkelingen op stapel, behalve de afschaffing van de EU-melkquota. Het gebied fungeert in het project als referentie en nulmeting.
  • De polder Rijneveld bij Boskoop: hoe moeten we omgaan met het internationaal bekende landschap van kleinschalige boomkwekerijen, nu vergrijzing en schaalvergroting toeslaat?
  • De Zouteveense Polder in Midden-Delfland: hoe kunnen ondernemers het veenweidelandschap benutten voor een duurzame diverse economie, en zo het landschap open houden in een verstedelijkte regio?
  • De Krommenieër Woudpolder bij Uitgeest: hoe kunnen natuur(beheer), recreatie en melkveehouderij elkaar versterken, nu de rijksoverheid zich terugtrekt uit het landschapsbeheer?
  • De Grote Polder bij Zoeterwoude: hoe kan dit gebied zijn positie als kaasmakerij en recreatiegebied versterken in tijden van schaalvergroting, en zo het cultuurlandschap in de toekomst behouden?

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek was het verkennen van toekomstige ontwikkelingen in de veenweidegebieden van de Deltametropool  tegen de achtergrond van de cultuurhistorie en in het licht van veranderende landbouw, ondergrond, bevolkingsopbouw, beleidscontext en relatie tussen stad en land.

“Waarschijnlijk is er straks óf veengebied óf weidegebied, maar geen veenweidegebied meer.”

Mireille Dosker, Landschap Noord-Holland

Contact

Henk BaasHenk Baas

Programmaleider Levend Landschap

h.baas@cultureelerfgoed.nl 033-4217670